POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pośrednictwo Pracy Iwona Przewoźnik

Postanowienia ogólne
 1. Z uwagi na rodzaj świadczonych usług oraz w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej „RODO”) informujemy, iż na podstawie art. 13 i art. 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Pani Iwona Przewoźnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pośrednictwo Pracy Iwona Przewoźnik z siedzibą w miejscowości Opacionka . (zwany dalej „Pośrednikiem” lub „Administratorem”).

 3. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: http://praca-iwonaprzewoznik.pl lub pisemnie na adres Opacionka 31A, 39-230 Brzostek.

 4. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury organizacyjne i techniczne zapewniające dostęp do danych wyłącznie przez osoby upoważnione, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania.

 5. Wszystkie osoby, które wykonywać będą czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, w ramach wykonywania zadań służbowych lub prac zleconych, muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz podpisać oświadczenie o zachowaniu tajemnicy danych.

Okres przetwarzania danych w związku z wykonywaną usługa
 1. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

 2. Administrator podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Pośrednik oświadcza, iż dane osobowe przetwarzane są w zachowaniem szczególnej staranności.

 2. Każdorazowo Pośrednik uwzględnia podstawy prawne do przetwarzania, zbierania danych osobowych, a to: art. 6 i art. 9-10 RODO.

 3. Pośrednik oświadcza, że dane osobowe zbierane są wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

 4. W przypadku kierowania do Pośrednika korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja.

 5. Pośrednik przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jest jedynie osobom upoważnionym.

 6. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Administrator może żądać podania danych osobowych w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy.

 7. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji przesłania pytania przez formularz kontaktowy jest:

  1. Odpowiedź na Pani/Pana pytania przesłane przez formularz kontaktowy,

  2. Nawiązania z Panią/Panem lub z Pani/Pana pracodawcą współpracy.

 8. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonywaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy.

Prawo osób, których dane dotyczą
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich:

  • sprostowania,

  • usunięcia (prawo do bycia zapomnianym),

  • ograniczenia przetwarzania,

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo wniesienia sprzeciwu,

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 2. Wnioski, o których mowa powyżej można składać listem poleconym na adres siedziby Administratora, o którym mowa w pkt 2 Postanowień ogólnych Polityki Prywatności.

 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do skierowania skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki Cookies
 1. Na stronie internetowej może być używana technologia taka jak pliki cookie i podobne służąca do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na stronie internetowej. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i zapisywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia.

 2. 2. Prawdopodobnie Pani/Pana przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania plików cookies. Można jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Pani/Pana urządzenia końcowego. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwościach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Postanowienia końcowe
 1. Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 2. Polityka przetwarzania danych osobowych obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

RODO
X
 1. Osoba kierowana do pracy u Pracodawcy Zagranicznego oświadcza, iż została zapoznana z prawami i obowiązkami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako „RODO”.

 2. Osoba kierowana do pracy u Pracodawcy Zagranicznego oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 3. Osoba kierowana do pracy u Pracodawcy Zagranicznego ma świadomość, iż podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o pracę, jak również jest warunkiem koniecznym do wykonywania pracy u pracodawcy zagranicznego.

 4. Osoba kierowana do pracy wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wskazanych w klauzuli informacyjnej pracodawcy zagranicznemu, na rzecz którego będzie wykonywać pracę wskazaną w umowie.